„Nauji metai – nauji ratai“, – sakydavo mūsų senoliai. „Nauji metai – nauji darbai“, - antriname jiems mes, gimnazijos administracija ir mokytojai, ir sausio 4-ąją pasikvietėme kaimynus – kolegas iš Molėtų gimnazijos. Molėtiškiai apžiūrėjo 

Sausio 4 d. gimnazijoje viešėjo Molėtų gimnazijos pedagogai. Vyko dalijimasis darbo patirtimi tema "Inovatyvių mokymo priemonių ir metodų taikymas, integruojant neformalųjį švietimą su formaliuoju, jų įtaka mokinių savivaldžiam mokymuisi".

2021 m. rudenį vykusio bendrojo ugdymo mokyklų veiklos teminio išorinio vertinimo veiklos sričių ir rodiklių įvertinimas

Išorinio vertinimo tikslas – įvertinti įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo kryptingumą mokykloje. Šiame vertinime dalyvavo ir Anykščių Jono Biliūno gimnazija (toliau – JBG).

     Vertindami mokyklos veiklos kokybę, vertintojai vartojo šiuos aprašomuosius kokybės epitetus:

  • 4 lygis – labai gerai, kryptingai, veiksmingai, savitai, kūrybiškai – taip įvertintą veiklą reikėtų skleisti už mokyklos ribų,
  • 3 lygis – gerai, pakankamai kryptingai, tinkamai, paveikiai, lanksčiai, potencialiai – veiklą, patirtį verta skleisti mokykloje,
  • 2 lygis – neblogai, patenkinamai, vidutiniškai, nesistemingai, priimtinai – veikla mokykloje tinkama, bet yra ką tobulinti, verta sustiprinti, išplėtoti.

     Lentelėje pateikiamas respublikoje vertintų mokyklų veiklos sričių ir rodiklių įvertinimas:

Už kartu pasiektą labai gerą rezultatą dėkojame visiems gimnazijos bendruomenės nariams – mokytojams, mokiniams, jų tėvams, darbuotojams, socialiniams partneriams.