1. Ugdymo proceso trukmė: 

 * IV klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą ar brandos egzaminą/dalį, gali būti perkeliama į 2022-04-25.

  1. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.
  2. Pamokų laikas:

 

  1. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (gimnazija yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai gimnazijoje ir kt.), ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.
  2. Ekstremali temperatūra – gimnazijoje ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje:

        5.1.  minus 25 °C ar žemesnė – I–IV gimnazijos klasių mokiniams;

        5.2. 30 °C ar aukštesnė –  I–IV gimnazijos klasių mokiniams.

  1. Direktorius, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo proceso organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gali priimti sprendimus:

        6.1.  laikinai koreguoti ugdymo proceso įgyvendinimą:

        6.1.1. keisti nustatytą pamokų trukmę;

        6.1.2. keisti nustatytą pamokų pradžios ir pabaigos laiką;

        6.1.3. ugdymo procesą perkelti į kitas aplinkas;

        6.1.4. priimti kitus aktualius ugdymo proceso organizavimo sprendimus, mažinančius/šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei.