Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje gilios  prancūzų kalbos mokymo tradicijos.  Mokiniai  ne tik aktyviai dalyvauja  įvairiuose konkursuose bei olimpiadose, organizuojamuose tiek Prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos, tiek Prancūzijos Ambasados Lietuvoje, bet dažnai grįžta su apdovanojimais,  dar labiau susidomėję, ir įsitikinę kalbos reikalingumu bei atsiveriančiomis galimybėmis. Vėliau ne vienas pasirenka ją studijuoti aukštosiose mokyklose, dalyvauti ERASMUS programose bei kurti savo ateitį, dirbant versle ar europinėse institucijose.

Europos integracija ir Europos Sąjungos šalių narių skaičiaus didėjimas, interneto ir kompiuterių panaudojimas darbo rinkoje bei prekybos globalizacija reiškia, kad pasaulis siaurėja. Labiau nei bet kada sėkminga ekonomika turi gebėti veikti translingvistiškai, būsimieji darbuotojai kasdien jaučia vis didesnį poreikį tobulėti ir siekti aukšto lygmens. EMILE tikslas – skatinti mokiniuose „troškulį mokytis“, suteikti jiems galimybę mąstyti taip, kaip jie bendrauja, ir vystyti jų komunikaciją, taip pat ir gimtąja kalba. Kalba ir komunikacija nėra lengvai įsisavinami kiekvienam, ypač kai sėkmingam profesiniam gyvenimui reikalingos specialios kompetencijos.

Gimnazijos administracija ir mokytojai, suprasdami laiko tėkmę, bei  vykstančius pokyčius mus supančiame pasaulyje, ieškojo, kokias galimybes pasiūlyti mūsų mokiniams. Juk jau jauniems žmonėms nebepakanka paprastų kalbinių gebėjimų, reikia ir kitokių, naujų galimybių, kaip kad mokantis kalbos, per ją įsisavinti papildomą nekalbinį turinį. Taip buvo nutarta pasiūlyti integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas, kuris didina individualaus jauno žmogaus galimybes ir gerina jo socialinę integraciją. 

2009 m. rugpjūčio 31 d. buvo pasirašyta sutartis su Prancūzijos ambasados  Prancūzų kultūros centru(PKC), atstovaujamo direktoriaus Pascal Hanse, Anykščių rajono savivaldybės, atstovaujamos administracijos direktoriaus Viliaus Juodelio ir Anykščių Jono Biliūno gimnazijos direktorės Reginos Drūsienės.

 Ši sutartis  įpareigojo mokyklą sudaryti sąlygas mokiniams mokytis pagal EMILE programą. EMILE – tai integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo programa, kurios įgyvendinimo Lietuvoje pradininke tapo Dzūkijos pagrindinė mokykla. Iniciatyvių biliūniečių delagacija apsilankė šioje mokykloje, kad detaliau susipažintų su integruotu dalykų ir prancūzų kalbos mokymu, ugdymo plano sudarymu bei pasisemtų patirties, stebėdami kolegų pamokas.

  „EMILE klasės“ jungia 1171 mokinių iš 20 mokyklų partnerių, iš kurių trys – aukštojo mokslo ir profesinio mokymo įstaigos. 47 nekalbinių dalykų mokytojai ir apie 20 jų kolegų prancūzų kalbos specialistų dirba prie šio projekto. Europoje ši metodika plėtojama 30 šalių,  prancūzakalbėse klasėse pagal ją mokosi apie 60 000 jaunuolių.

Kas yra EMILE klasė?

• EMILE klasės profilis paremtas integruotu dalyko ir užsienio kalbos mokymu : vienas ar keli dalykai iš dalies mokomi prancūzų kalba, tokiu būdu mokinys įvaldo dalyko sąvokas abiem kalbom.

• EMILE metodus įtraukti į švietimo sistemas rekomenduoja Europos Taryba, skatinanti Europos piliečių daugiakalbystę.

Kokia nauda iš EMILE klasės?

1. Lingvistinė

• Daugiau dėmesio tikslinei kalbai; 

• Kalba tampa mokymosi įrankiu ir tai stiprina mokinių motyvaciją; 

• Dalykinių kompetencijų įgijimas: etikos ir informacinių technologijų mokymas prancūzų kalba;

• Gimtosios kalbos kompetencijų stiprinimas taikant gretinimo metodą mokant prancūzų kalbos

2. Kognityvi

• Kas atrodo « akivaizdu ir suprantama » gimtąja kalba, tas yra nesuprantama kita kalba: labiau nei bet kuris kitas metodas, EMILE mokymo procese naudojantis tokias strategijas kaip sąvokų suformulavimas kitaip, jų paaiškinimas, leidžia mokiniui tobulinti kritinį mastymą; 

• Tyrimai, atlikti šalyse, kuriose mokoma EMILE metodu rodo, kad mokinių rezultatai yra identiški, dažnai net aukštesni, nei tų mokinių, kurie mokėsi dalykų viena kalba. 

3. Kultūrinė

• Galimybė naudotis autentiškais tekstais prancūzų kalba; 

• Kitų pedagoginių tradicijų įnašais praturtintas mokymas; 

• Langas į Prancūzijos ir frankofoniškų šalių kultūrą ;

• Mokinys, kuris mokėsi EMILE būdu, yra labiau pasiruošęs pasinaudoti Europos siūlomomis mobilumo programomis ir pratęsti studijas Prancūzijoje, Belgijoje, Šveicarijoje. 

4. EMILE mokymo prancūzų kalba pranašumai

• Mokyklų, kuriose taikomas šis metodas, tinklas Europoje, jungiantis daugiau nei 60 000 mokinių ir 30 šalių, ir jam skirta svetainė: http://lefildubilingue.org/ 

• Bendradarbiaujant tarptautiniu lygiu, atsižvelgiama į nacionalinės švietimo sistemos poreikius ir pirmenybė teikiama vietinėms programoms; 

• Programos modelių kūrimas, paremtas pažangiais tyrimais.

5. Projektas « EMILE klasės » Lietuvoje – kokybės garantija

• Glaudus bendradarbiavimas su Švietimo ir mokslo ministerija, projekto koordinatore ir su vietinėmis mokymo įstaigomis bei Prancūzų kultūros centru;

• Prancūzijos ekspertų įnašas įgyvendinant šį projektą; 

• Mokytojai, gaunantys kalbinius ir didaktinės kompetencijos tobulinimo mokymus; 

• Pedagoginių projektų vykdymas partnerystės mokyklose; 

• Sukuriamas mokyklų, dalyvaujančių projekte, tinklas. 

Koks EMILE klasių projekto tikslas? 

1. Suteikti žinių apie įvairias Europos kultūras ir padėti jas suprasti. 

2. Suteikti galimybių dalyko mokytis įvairiai. 

Kokie projekto uždaviniai?

1. Tobulinti mokinių kritinį mąstymą, naudojant svetimą kalbą sąvokų performulavimui bei jų paaiškinimui, kaip vieną iš EMILE mokymo metodų. 

2. Skatinti domėtis daugiakalbyste. 

3. Suteikti dalykinių kompetencijų mokantis etikos bei informacinių technologijų prancūzų kalba. 

4. Besimokantiems sukurti galimybių dažniau bendrauti prancūzų kalba. 

5. Įvairinti veiklos klasėje metodus ir būdus. 

Kokie galimi projekto rezultatai?

Mokiniai, dalyvaujantys projekte „EMILE klasė“ turi galimybę pasiekti ne tik aukštą antros užsienio kalbos lygį, bet ir gauti paramą iš Prancūzų instituto Lietuvoje dalyvaujant partnerystės, mokyklinių mainų ir kituose prancūziškuose projektuose bei konkursuose.

Mokymo programos baigimas patvirtinamas brandos atestate įrašu „EMILE“ ir Prancūzijos ambasados Lietuvoje išduotu pažymėjimu. Mokinys, baigęs EMILE programą, bus labiau pasiruošęs pasinaudoti Europos siūlomomis mobilumo programomis ir pratęsti studijas Prancūzijoje, Belgijoje, Šveicarijoje ar kitose šalyse.

Kaip bus paruošti mokytojai?

Pagal projektą „EMILE klasė“ Prancūzų kultūros centras mokytojams organizuoja kalbinio ir pedagoginio pasirengimo programą, leidžiančią dėstyti savo dalykus pagal projekto „EMILE klasė“ reikalavimus. Šie mokymai leis mokytojams pasiekti prancūzų kalbos lingvistinės kompetencijos B1 lygį ir pagilinti integruoto dalykų mokymo įgūdžius.

Mokymo programa parengiama trejų metų laikotarpiui. Kalbiniai mokymai susideda iš:

• 300 akademinių valandų išplėstinių prancūzų kalbos kursų;

• Dviejų metinių mokymo ir vertinimo sesijų , kurias Vilniuje organizuos PKC

• 3 intensyvių mėnesio trukmės stažuočių Prancūzijoje, kurios vyks vasarą.

Mokymams pasibaigus, mokytojos įsipareigoja dėstyti savo dalyką prancūzų kalba savo mokykloje.

Kas vyksta mūsų gimnazijoje?

2009 metais mūsų EMILE klasėje mokosi 22 mokiniai (5 kl. ) Jie turi 2 savaitines pamokas, skirtas prancūzų kalbai ir vieną valandą, skirtą kalbinei raiškai. Prancūzų instituto Lietuvoje dėka mokiniams bei mokytojams užsakytas prancūziškas žurnalas „ Okapi“.

2010 metais integruotose klasėse jau mokosi  47 mokiniai. Pradedama dėstyti matematikos ir geografijos dalyko moduliai.

Kas yra mūsų partneriai?

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija, Klaipėdos Baltijos gimnazija, Klaipėdos Smeltės progimnazija, Klaipėdos Aukuro gimnazija, Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija, Kauno Jurgio Dobkevičiaus vidurinė mokykla, Kauno Antano Smetonos gimnazija, Pasvalio Petro Vileišio gimnazija, Radviliškio Lizdeikos gimnazija, Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla, Rudaminos Ferdinando Ruščicko gimnazija, Šeduvos gimnazija, Vilniaus Petro Vileišio progimnazija, Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija, Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija, Alytaus profesinio rengimo centras, Alytaus kolegija, Kauno kolegija.

Projekte dalyvaujantys  mokytojai:

Laima Juzėnienė – prancūzų kalbos mokytoja ekspertė
Elvyra Samuolienė – prancūzų kalbos vyr.mokytoja
Jūratė Musteikienė – istorijos mokytoja metodininkė
Irena Tutkuvienė – geografijos mokytoja metodininkė
Jūratė Vanagienė – matematikos mokytoja metodininkė

Kur stažuojasi mokytojai?

2010 metų liepos mėnesį Bezansono Taikomosios lingvistikos centre Prancūzijoje prancūzų kalbos žinias tobulino geografijos ir matematikos  mokytojos metodininkės Irena Tutkuvienė ir Jūratė Vanagienė.

2011 metų liepos mėnesį  Bezansono Taikomosios lingvistikos centre Prancūzijoje prancūzų kalbos žinias tobulino 39 mokytojai iš Lietuvos, tame tarpe  ir mūsų 3 mokytojos ( istorijos mokytoja metodininkė Jūratė Musteikienė, geografijos mokytoja Irena Tutkuvienė ir matematikos mokytoja metodininkė Jūratė Vanagienė)

2012 metų gegužę tame pačiame lingvistikos centre stažavosi gimnazijos direktorė Regina Drūsienė ir prancūzų kalbos mokytoja ekspertė Laima Juzėnienė.

2012 m. liepą stažuotė vyko Vichy Cavilam lingvistikos centre. Dalyko mokytojos Jūratė Musteikienė , Irena Tutkuvienė ir Jūratė Vanagienė bei prancūzų kalbos vyr. mokytoja Elvyra Samuolienė prancūzų kalbos žinias gilino kartu su kolegomis iš iš Brazilijos, JAV, Pietų Korėjos, Nigerijos, Graikijos, Turkijos, Saudo Arabijos, Japonijos, Kinijos, Malaizijos, Meksikos, Kroatijos, Rusijos ir kitų šalių.

Mokytojos džiaugiasi galėdamos dalyvauti EMILE projekte: tai naujų interaktyvių mokymo metodų taikymas, kitų šalių pedagogų patirties pritaikymas, bendradarbiavimas su respublikos mokytojais, dalyvaujančiais šiame projekte, komandinio darbo įvaldymas, Prancūzijos kultūros pažinimas.

ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS I-III KLASIŲ EMILE PROGRAMOS MOKINIŲ KOMPETENCIJOS IR GEBĖJIMAI 

 

********

Pakviesti gerbiamos profesorės Aurelijos Leonavičienės šauniausi pirmaklasiai emiliukai dalyvavo VDU Germanistikos ir romanistikos katedros organizuotame renginyje „ Romanų kalbų tekstų vertimo akiračiai: vertimo patirtys ir dirbtuvės“, kuris vyko 2015m. gegužės 7 d. Pirmoje dienos pusėje klausėsi pranešimų ir pašnekesių žymių vertėjų iš Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos. O po pietų dalyvavo vertimo dirbtuvėse. Vertė tekstus iš prancūzų į gimtąją kalbą. Mokytojai tuo metu galėjo išklausyti seminaro, kurį nuotaikingai vedė italas VDU doc. dr. Stefano M. Lanza. Visi iš renginio grįžo pakiliai nusiteikę, bei nusprendę daugiau dėmesio skirti vertimui, kad sėkmingiau kitais metais pasirodytų šioje srityje.

 

 ********

Frankofoniškas kovas

Anykščių J.Biliūno gimnazija sulaukė garbaus svečio 

Frankofonijos diena 2011

Frankofonijos diena 2010

********

Rugsėjo 18d. įvyko pirmasis susitikimas su Prancūzų instituto stažuotoju, Prancūzijos Clermont Ferrand universiteto magistrantu Jacques Urbarti. Trečiokės emiliukės Aistė, Gabrielė ir Miglė jį supažindino su Lietuvos mokymo sistema bei vertinimo sistema, o būsimasis biliūniečių lektorius išsamiai išaiškino Prancūzijos švietimo politiką. Trečiokams, o ypač pirmokams buvo labai keista, kad prancūzai nelaiko gėda antramečiavimo. Jei neįsisavina kurso, ar ilgai sirgo- prancūzams atrodo būtina jį kartoti. Vėliau gimnazistės video filmų pagalba supažindino svečią su Lietuvos ir Anykščių rajono įžymiomis vietomis. Pakvietė užkopti į aukščiausios bažnyčios Lietuvoje bokštą, bei aplankyti turistų gulte apgultą Lajų taką... Jacques išvyko sužavėtas tiek mūsų gimnazistais, tiek progimnazijos mokiniais bei  apsilankymu pasiūlytuose objektuose. 

*******

Paroda gimnazijos bibliotekoje pristato Prancūzijos ambasados Lietuvoje ir Asociacijos BIBLIONEF dovanotą turtingą prancūziškų knygų kolekciją. Jūsų akį ir dėmesį patrauks puikios poligrafinės kokybės enciklopedijos, pasaulio politines ir ekonomines aktualijas populiariai pateikiantys žinynai, prancūziškų desertų knygos bei šiuolaikinės fotografijos albumas. 

*******

 

Mėgstame prancūzišką dainą, norime patys padainuoti, bei kitų paklausyti. Susipažinti su bendraminčiais ir likti draugais. Tad balandžio 10 d.su tokiomis mintimis vykome į Šeduvą, respublikinį prancūziškų dainų festivalį  «  L’amour change le monde », kur sugužėjo gausus būrys moksleivių iš visos Lietuvos. Dėl dalyvių gausos, kiekvienai mokyklai buvo leista dainuoti tik vieną dainą. Mes pasirinkome melodingą Indila dainą „Dernière danse“.

*****

2014m. kovo 3 d. - įspūdinga šventė visų Anykščių miesto mokyklų prancūzakalbiams. Vedančiosios Aistė Širvinskaitė ir Miglė Šulskutė supažindino su Užgavėnių ( Mardi Gras) tradicijomis Prancūzijoje ir pakvietė dalyvius pabandyti pasijusti tų linksmybių sūkuryje. Buvo įvairiausių žaidimų, šokių ir, svarbiausia, didžiulis laužas gimnazijos stadione. O kur dar kepami garduoliai blynai! Jais vaišino vyresnės frankofonės, Lietuva - Prancūzija asociacijos" Anykščių skyriaus narės. Tad čia vyko visų kartų prancūzakalbių smagi šventė Jono Biliūno gimnazijoje!